Διαβάστε σýντομα ιστορικά στοιχεία για την ðροσωðικÞ ζωÞ και τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

 

Ðερισσότερα...

Ενημερωθείτε για το νÝο διαδραστικό δίσκο του ΙΜΕ, όðου σας δίνεται η ευκαιρία να ταξιδÝψετε με τον Ιάσονα και τη Δανάη σε διάφορες ðόλεις του κόσμου, ακολουθþντας τα βÞματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ðάρτε μÝρος στο μεγάλο διαγωνισμό ðου διοργανþνει το ΙΜΕ και δοκιμάστε τις γνþσεις σας για το ΜεγαλÝξανδρο. Γνωρίστε τα ðρόσωðα του μεγάλου αυτοý Έλληνα, μÝσα αðό Ýνα ðαιχνίδι ερωτÞσεων, και κερδίστε Ýνα αðό τα δþρα μας!

 

 

Γνωρίστε το ΜÝγα ΑλÝξανδρο μÝσα αðό την ðλÞρως ενημερωμÝνη εγκυκλοðαίδεια του ðερίφημου εξερευνητÞ ÐερικλÞ Ðολυξερίδη, θείου του Ιάσονα και της Δανάης! Ðεριλαμβάνει γλωσσάρι με εðεξηγÞσεις σημαντικþν λÝξεων και ðροσþðων.