ΑλÝξανδρος Γ' ΜÝγας

O AλÝξανδρος γεννÞθηκε το 356 ð.Χ. στην ÐÝλλα, την ðρωτεýουσα του μακεδονικοý βασιλείου. ÐατÝρας του Þταν ο βασιλιάς Φίλιððος Β', γιος του Αμýντα Γ'. ΜητÝρα του Þταν η Ολυμðιάδα, ðριγκίðισσα του δυναστικοý οίκου των Μολοσσþν της Ηðείρου, ðου ανÞγε τη ρίζα του στο γιο του ΑχιλλÝα Νεοðτόλεμο. Η Λανίκη, αδελφÞ του Κλείτου, του διοικητÞ του βασιλικοý ιððικοý, Þταν η τροφός του και οι ðρþτοι του δάσκαλοι Þταν ο Λεωνίδας, συγγενÞς της μητÝρας του, και ο Λυσίμαχος αðό την Ακαρνανία. Ðερίðου το 343/342 ð.Χ. ανÝλαβε την εκðαίδευσÞ του ο γνωστός φιλόσοφος και μαθητÞς του Ðλάτωνα ΑριστοτÝλης αðό τα Στάγιρα, γιος ενός γιατροý στη μακεδονικÞ αυλÞ. Μαζί του ο ΑλÝξανδρος μελÝτησε σε βάθος την Ιλιάδα του ΟμÞρου, της οðοίας Ýνα αντίτυðο τον συνόδευε ðάντα στην εκστρατεία του στην ΑνατολÞ. Έμαθε αðό ðολý νωρίς να ιððεýει και το αγαðημÝνο του άλογο Þταν ο Βουκεφάλας.

Το 340 ð.Χ. και σε ηλικία μόλις 16 ετþν ο ΑλÝξανδρος άσκησε με εðιτυχία τα καθÞκοντα του βασιλιά, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Φιλίððου εναντίον των Θρακþν και των ΕλλÞνων στα στενά του Ελλησðόντου. Το 338 ð.Χ., στη μάχη της Χαιρþνειας, όðου νίκησε ο Φίλιððος τις ελληνικÝς δυνάμεις, ο γιος του Þταν διοικητÞς ιððικοý.

Το 337 ð.Χ. ο Φίλιððος ðαντρεýτηκε την Κλεοðάτρα, ανιψιά του στρατηγοý του και μÝλους της μακεδονικÞς αριστοκρατίας Αττάλου. Αυτό ðροκάλεσε ρÞξη στις σχÝσεις του με τον ΑλÝξανδρο, αφοý Ýθετε θÝμα μελλοντικÞς διαδοχÞς στην ðερίðτωση ðου η Κλεοðάτρα γεννοýσε γιο. Το 336 ð.Χ., κατά τη διάρκεια των γάμων της κόρης του Κλεοðάτρας, ο Φίλιððος δολοφονÞθηκε. Ο ΑλÝξανδρος εκτÝλεσε δýο αðό τους υðοκινητÝς της δολοφονίας και διαδÝχτηκε τον ðατÝρα του στο θρόνο της Μακεδονίας. Αναγνωρίστηκε άρχοντας του Κοινοý των Θεσσαλþν και ηγεμόνας της ðανελλÞνιας συμμαχίας στην Κόρινθο. Ðραγματοðοίησε νικηφόρα εκστρατεία στην ðεριοχÞ της Θράκης και Ýφτασε μÝχρι τη νότια Ιλλυρία. Όταν εκδηλþθηκε εξÝγερση στην Ελλάδα με την υðοκίνηση της ΘÞβας, ο ΑλÝξανδρος Ýσðευσε να ðολιορκÞσει την ðόλη. Μετά την ðαράδοσÞ της την ισοðÝδωσε, αφÞνοντας όρθιο μόνο το σðίτι του Ðινδάρου, και σκότωσε Þ ðοýλησε τους κατοίκους της ως δοýλους. Οι Έλληνες τον αναγνþρισαν ως ηγεμόνα.

 

Το 334 ð.Χ. ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον των Ðερσþν και δεν ξαναγýρισε στη Mακεδονία. Κυριάρχησε στη Μικρά Ασία, κατÝλαβε τη Φοινίκη, την Αίγυðτο, την Ðερσία και Ýφτασε στη Βακτρία, διασχίζοντας το Ιράν και το σημερινό Αφγανιστάν. Στη ΣογδιανÞ, ανατολικά του Ιράν, ðαντρεýτηκε στις αρχÝς του 327 ð.Χ. τη Ρωξάνη, κόρη του Οξυάρτη, ενός σογδιανοý ηγεμόνα. Στο τÝλος του ίδιου Ýτους εκστράτευσε στις Ινδίες, αðό όðου εðÝστρεψε το 325 ð.Χ. στα Σοýσα -ðρωτεýουσα του ðερσικοý βασιλείου- διασχίζοντας την Ýρημο της Γεδρωσίας. Το 324 ð.Χ. Ýχασε τον αγαðημÝνο του φίλο και συμðολεμιστÞ Ηφαιστίωνα. Άρχισε να οργανþνει την εκστρατεία στην Αραβία, αλλά δεν ðρόλαβε να την ðραγματοðοιÞσει. Στις 10 Ιουνίου του 323 ð.Χ., σε ηλικία 33 ετþν, ðÝθανε αðό ðυρετό, ðου μάλλον είχε ðροκληθεί αðό τροðικÞ ελονοσία.

 

Εðόμενη σελίδα...