Η εκστρατεία στην ΑνατολÞ

O ΑλÝξανδρος ξεκίνησε το Μάιο του 334 ð.Χ. την εκστρατεία κατά των Ðερσþν, η οðοία ðαρουσιάστηκε ως εκδίκηση για την καταστροφÞ των ελληνικþν ιερþν και ðόλεων αðό τον ΞÝρξη, ðριν αðό σχεδόν ενάμιση αιþνα. Στη Μακεδονία άφησε τον Αντίðατρο υðεýθυνο για την εðιτÞρηση των ΕλλÞνων και των Θρακþν καθþς και για την ðροστασία των μακεδονικþν συνόρων, ορίζοντάς τον βασιλιά της Ευρþðης (αντιβασιλÝα). Η στρατιά του Mεγάλου Aλεξάνδρου αðοτελοýνταν αðό 32.000 ðεζοýς και 5.500 ιððείς. Το στρατό ακολουθοýσαν 120 συμμαχικά ðλοία για ανεφοδιασμό, μεταφορά ðολεμικþν μηχανþν κλð. Ο όγκος των στρατευμάτων υðό το στρατηγό Ðαρμενίωνα ðÝρασε αðό τη Σηστό στην Άβυδο, ενþ ο ΑλÝξανδρος Ýðλευσε αðό τον Ελαιοýντα στην Τροία, όðου και ðρόσφερε θυσία στην Αθηνά Ιλιάδα.

Στον ðοταμό Γρανικό αντιμετþðισε τα στρατεýματα των ðερσþν σατραðþν της Μικράς Ασίας και κÝρδισε για ðρþτη φορά σε μάχη (334 ð.Χ.). Το μεγαλýτερο μÝρος της Μικράς Ασίας Ýðεσε στα χÝρια του χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση. Ðροωθοýμενος ðρος τα ðαράλια και το νότο, ðÝρασε αðό τις Σάρδεις, την Αλικαρνασσό στην Καρία, καθþς και τη Λυκία και Ýφτασε στην Ðαμφυλία. Αðό εκεί στράφηκε ðρος την Κιλικία και μετά, διαμÝσου της Ðισιδίας, στη Φρυγία. Το χειμþνα του 333 ð.Χ. Ýφτασε στο Γόρδιο κοντά στον ðοταμό Σαγγάριο όðου, όðως λÝγεται, Ýλυσε το αίνιγμα του γόρδιου δεσμοý κόβοντας τον κόμðο με το σðαθί του. Στα τÝλη της ίδιας χρονιάς συνάντησε τον ðÝρση βασιλιά Δαρείο Γ' Κοδομανό για ðρþτη φορά στο ðεδίο της μάχης στην Ισσό και τον Ýτρεψε σε φυγÞ.

Στη συνÝχεια ο ΑλÝξανδρος κατευθýνθηκε ðρος τις φοινικικÝς ðόλεις. Αντίσταση συνάντησε μόνο στην Τýρο, η οðοία όμως υðÝκυψε Ýðειτα αðό ðολýμηνη ðολιορκία, το 332 ð.Χ. Σειρά είχε η Αίγυðτος, η οðοία τον υðοδÝχτηκε ως ελευθερωτÞ αðό την ðερσικÞ κυριαρχία. Το 331 ð.Χ. Ýχτισε την Αλεξάνδρεια στις ακτÝς της Μεσογείου, αðÝναντι αðό το νησί Φάρος.

Την άνοιξη της ίδιας χρονιάς ο ΑλÝξανδρος, αφοý διÝσχισε τη Φοινίκη και τη Συρία, ðροχþρησε στο κÝντρο του ðερσικοý βασιλείου. Την 1η Οκτωβρίου 331 ð.Χ. συνάντησε το στρατό του Δαρείου στην ðεδιάδα των ΓαυγαμÞλων και, ðαρά τη συντριðτικÞ υðεροχÞ των αντιðάλων του, ο νεαρός Μακεδόνας νίκησε και Ýτρεψε για δεýτερη φορά το βασιλιά των Ðερσþν σε φυγÞ. Ανακηρýχτηκε βασιλιάς της Ασίας και ο σατράðης Μαζαίος τοý ðαρÝδωσε τη Βαβυλþνα. Το ΔεκÝμβριο του 331 ð.Χ. Ýφτασε στα Σοýσα. Στο μεταξý, ο Δαρείος δολοφονÞθηκε αðό το ΒÞσσο, Ýναν αðό τους σατράðες του, και ο ΑλÝξανδρος θεωρÞθηκε ο διάδοχός του.

Αðό το Μάιο του 330 Ýως τον Ιοýνιο του 329 ð.Χ. ðορεýτηκε ðρος το εσωτερικό της Ανατολίας. Ξεκίνησε αðό την ÐερσÝðολη, ðÝρασε αðό τα Εκβάτανα, το Ιράν, το σημερινό Αφγανιστάν, το Ινδοκοýς και Ýφτασε στη Βακτρία. Το 328 ð.Χ., Ýðειτα αðό δεκαοκτάμηνο ανταρτοðόλεμο, κατÝκτησε και τη ΣογδιανÞ.

 

Το 327 ð.Χ. άρχισε νÝα εκστρατεία στις Ινδίες και τον Ινδικό ωκεανό και την άνοιξη του ίδιου Ýτους ðÝρασε τον Ινδό ðοταμό. Τον Ιοýνιο του 326 ð.Χ. νίκησε σε μάχη το βασιλιά Ðþρο της ανατολικÞς Ðενταðοταμίας και το ΝοÝμβριο Ýφτασε στον Ινδικό ωκεανό. Το φθινόðωρο του 325 ð.Χ. ο ΑλÝξανδρος ðÞρε το δρόμο της εðιστροφÞς στα Σοýσα, όðου και Ýφτασε το Μάρτιο του 324 ð.Χ. διασχίζοντας την Ýρημο της Γεδρωσίας. Το 323 ð.Χ. ξεκίνησε την ðροετοιμασία νÝας εκστρατείας στην Αραβία, η οðοία όμως δεν ðραγματοðοιÞθηκε λόγω του ðρόωρου θανάτου του στις 10 Ιουνίου.

 

Ðροηγοýμενη Σελίδα...