Στη νÝα ðεριðÝτειά μας με ðρωταγωνιστÝς τον Ιάσονα και τη Δανάη, θα ανακαλýψετε τη μοναδικÞ ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο ξεκίνημα του ðαιχνιδιοý, ακοýστε ðροσεκτικά τις ðληροφορίες ðου θα σας δþσει η δασκάλα στο σχολείο σχετικά με την εργασία ðου ðρÝðει να ετοιμάσετε, η οðοία είναι μια ðαρουσίαση του μακεδόνα βασιλιά. Λýστε τον αρχικό γρίφο, ðάρτε το βιβλίο με τους κανόνες συμμετοχÞς, ðου αðοτελεί και το εγχειρίδιο του ðαιχνιδιοý, και ετοιμαστείτε για Ýνα μαγικό ταξίδι στην ιστορία!

ΚαθοδηγÞστε τον Ιάσονα και τη Δανάη στους χþρους της αυλÞς τους και μιλÞστε με τους Þρωες ðου βρίσκονται μÝσα στα δωμάτια: οι συμβουλÝς τους και οι εφευρÝσεις τους θα σας φανοýν σίγουρα ðολý χρÞσιμες! Με λίγο καλό ψάξιμο και ακονίζοντας το μυαλό σας, θα καταφÝρετε να συλλÝξετε τα αðαραίτητα εφόδια, þστε να ταξιδÝψετε σε κοντινοýς αλλά και μακρινοýς ðροορισμοýς και να ανακαλýψετε τα "άγνωστα" ðρόσωðα του ατρόμητου ΜεγαλÝξανδρου. Ρωτþντας τους ανθρþðους ðου βρίσκετε στο δρόμο σας, θα ðεριðλανηθείτε σε εðιβλητικά μουσεία, μυστηριþδεις τάφους και ðαραδοσιακά ελληνικά χωριουδάκια, με σκοðό να μαζÝψετε όσο το δυνατόν ðερισσότερα αντικείμενα για τη δικÞ σας, μοναδικÞ ðαρουσίαση.

ΕðιστρÝφοντας στο σχολείο, θα Ýχετε τη δυνατότητα να ðροετοιμάσετε την ðαρουσίασÞ σας και, όταν είστε Ýτοιμοι, να την ðροβάλετε ενþðιον των συμμαθητþν σας! Το σημαντικότερο ίσως όλων είναι ότι μðορείτε να την αðοθηκεýσετε και να τη στείλετε σε εμάς, λαμβάνοντας μÝρος στο διαγωνισμό ðου θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστÞματα, με σðουδαία δþρα.

Ο ψηφιακός δίσκος διατίθεται στο ðωλητÞριο του Ðολιτιστικοý ΚÝντρου του ΙΜΕ "Eλληνικός Kόσμος", καθþς εðίσης και σε εξειδικευμÝνα βιβλιοðωλεία και καταστÞματα ηλεκτρονικþν τίτλων και ðολυμÝσων. Για ðερισσότερες ðληροφορίες εðικοινωνÞστε με το ðωλητÞριο του Ðολιτιστικοý ΚÝντρου, τηλ.: +(30) 212 254 5000 Þ γράψτε στο sales@ime.gr.

 

Ðερισσότερα για τα Ýργα του τμÞματος ÐολυμÝσων...